Stadgar

Stadgar för föreningen Ny Livskraft Genom Hästar

 • 1 Förening och säte

  Föreningen Livskraft Genom Hästar är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802497 – 8127

 • 2 Syfte

  Föreningens syfte är att erbjuda nyanlända flyktingbarn gratis hästutbildning. Fokus ligger på kunskap om hästen, skötsel, beteende och hantering. Inte ridning. Utbildningen genomförs på ridskolor som har verksamhet för barn. Därmed säkerställs att det finns rätt kompetens att hantera (nyanlända) barn (från andra länder) som känner osäkerhet.

Många nyanlända barn upplever posttraumatiska stressymptom. Kunskap om hästar stärker barnens självkänsla och självförtroende. När barnens insikt om sin förmåga ökar, minskar upplevda svårigheter.

Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

Målet med utbildningen är att påbörja läkningen av själen och öka tron på framtiden. Optimalt är att fånga upp barn kort tid efter ankomsten till Sverige och på så sätt även bidra till en positiv väntetid på beslut om uppehållstillstånd.

Föreningen köper in tid hos ridskolor för nyanlända barns räkning. Kostnaderna finansieras via medlemsavgifter, statliga bidrag och bidrag från olika stiftelser, fonder och privata givare.

 • 3 Oberoende

  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 • 4 Verksamhetsår

  Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12

 • 5 Medlemmar

  Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek är frivillig. En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste om önskemål framförs diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller utesluts medlemmen.

 • 6 Styrelsen och dess verksamhet

  Styrelsen skall leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. De ska också verkställa beslut som tas på årsmötet. Föreningens styrelse består av ordförande samt 2 ledamöter. Ordföranden väljs på ett år, ledamöter på maximalt upp till två år. Till styrelsen kan även väljas två suppleanter på ett år.

 • 7 Revisorer

  För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

 • 8 Ordinarie årsmöte

  Ordinarie årsmöte ska hållas före mars utgång varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet ska vara behörigt måste medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två personer att justera protokollet
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  7. Ekonomisk berättelse för förra året
  8. Revisorns berättelse för förra året
  9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  10. Val av ordförande för en tid av ett år
  11. Val av ledamöter för en tid av två år
  12. Val av revisor
  13. Inkomna motioner
  14. Årets verksamhetsplan
  15. Årets budget
  16. Övriga frågor
  17. Mötets avslutning
 • 9 Extra årsmöte

  Om styrelsen, revisorn eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra års möte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 10 Firmateckning

  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 • 11 Rösträtt

  Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

 • 12 Röstetal

  Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

 • 13 Stadgeändring

  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändringar av föreningens stadgar om syfte (§2), stadgeändringar (§14) och upplösning (§15) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

 • 14 Upplösning

  Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst 10 stycken medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på föreningens sista årsmöte.